JS input限制金额格式输入

作者:dante_wd 发布时间:2015-09-18 14:56:58

//限制输入字符 只能输入数字,小数点且限制位数


JS弹窗内输入框用法 小数点前7位,小数2位

$('body').delegate('.charge-text','input',function(){

        var $this = $(this);

        var val = $this.val();


        if(/[^0-9.]/.test(val)){

            $this.val(val.replace(/[^0-9.]/g,''));

        }

        if(/^[0-9]{8,}$/g.test($this.val())){ //此处的8

            $this.val($this.val().match(/^\d{1,7}/)[0]); //此处的7

        }

        if(/^[0-9]{1,7}\.[0-9]{2,}\.*$/g.test($this.val())){ //此处的7

            $this.val($this.val().match(/^\d{1,7}\.\d{2}/)[0]); //此处的7

        }

    })BODY体DIV中的输入框用法  小数点前7位,小数点后2位

$('.charge-text').on('input',function(){

        var $this = $(this);

        var val = $this.val();


        if(/[^0-9.]/.test(val)){

            $this.val(val.replace(/[^0-9.]/g,''));

        }

        if(/^[0-9]{10,}$/g.test($this.val())){

            $this.val($this.val().match(/^\d{1,9}/)[0]);

        }

        if(/^[0-9]{1,9}\.[0-9]{2,}\.*$/g.test($this.val())){

            $this.val($this.val().match(/^\d{1,9}\.\d{2}/)[0]);

        }

    })


关于我 |  合作伙伴 |  用户注册 |  帮助中心 |  版权声明